Algemene voorwaarden van Stichting Digikeur


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die is aangesloten bij Stichting Digikeur;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met een ondernemer;
Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om een overeenkomst op afstand te ontbinden.


Artikel 2 - Beoordelingsmethode en periodieke controle

1. Een eigenaar van een webshop kan een aanvraag voor het Digikeur webwinkel keurmerk doen via de website www.digikeur.nl, middels het daarvoor bedoelde elektronische aanvraagformulier.
2. Digikeur stuurt de aanvrager vervolgens een elektronische cliŽntovereenkomst die ingevuld en geaccordeerd dient te worden.
3. Nadat de ingevulde overeenkomst is ontvangen start Digikeur de beoordeling van de betreffende webshop(s). Hierbij wordt de aanvraag geverifieerd aan de hand van de opgegeven gegevens en de inhoud van de website van de aanvrager. Indien nodig wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de website aan te vullen of te corrigeren, zodat wordt voldaan aan de gestelde eisen.
4. Indien de aanvrager niet bereid is om de website overeenkomstig een verzoek van Digikeur te corrigeren dan wel aan te vullen, wordt de aanvraagprocedure afgebroken en vervalt een door de aanvrager afgegeven machtiging voor het incasseren van verschuldigde contributiebedragen.
5. Nadat de beoordeling van de webshop(s) succesvol is doorlopen ontvangt de aanvrager hiervan bericht. Vanaf dat moment is de aanvrager officieel aangesloten bij Digikeur en derhalve gerechtigd om het keurmerk logo van Digikeur op de website te voeren overeenkomstig de voorwaarden die Digikeur daaraan stelt in artikel 6. Digikeur verleent per e-mail machtiging aan de eigenaar van de webshop om het keurmerk aan te brengen.
6. Zolang de ondernemer keurmerkvoerder is, zal de website van de ondernemer alsmede het gebruik van het logo jaarlijks opnieuw worden onderworpen aan een onderzoek, controle en eventuele herbeoordeling. Indien nodig zal de ondernemer hierover per e-mail of per brief bericht ontvangen. Bij een eventuele herbeoordeling wordt de procedure zoals vermeld in lid 3 opnieuw doorlopen, waarbij de ondernemer gedurende vier weken in de gelegenheid wordt gesteld om corrigerende maatregelen te nemen.


Artikel 3 - Duur van de overeenkomst

1. Een overeenkomst met Digikeur wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en zonder opzegtermijn.
2. Een ondernemer kan deze overeenkomst op elk moment schriftelijk opzeggen.
3. Digikeur kan een overeenkomst eenzijdig opzeggen indien hiertoe aanleiding bestaat zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 of artikel 5 lid 6 van deze voorwaarden.
4. Wanneer zich een van de volgende situaties voordoet: surseance van betaling, faillissement, beŽindiging van de activiteiten, dan is de ondernemer of diens rechtsopvolger verplicht om Digikeur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Digikeur zal de overeenkomst dan beŽindigen.
5. In geval van beŽindiging ingevolge lid 3 van dit artikel vindt geen restitutie plaats van eventuele vooruitbetaalde bedragen.


Artikel 4 - Sancties

1. Indien sprake is van verkeerd gebruik van het keurmerk zal Digikeur de ondernemer hiervan per e-mail of andere schriftelijke wijze 48 uur de gelegenheid geven om te reageren (weekend en feestdagen uitgezonderd). Indien reactie uitblijft of de ondernemer niet naar tevredenheid van Digikeur heeft gereageerd zal Digikeur overgaan tot het nemen van sancties.
2. Digikeur is bevoegd om sancties te nemen tegen een ondernemer indien het keurmerk verkeerd wordt gebruikt, zoals:
- herhaalde, onopgelost gebleven of niet tijdig opgeloste klachten van consumenten;
- door Digikeur geconstateerde overtredingen van de gedragscode en/of algemene voorwaarden;
- indien door Digikeur verstrekte aanwijzingen ter verbetering onvoldoende of niet tijdig, dat wil zeggen binnen vier weken, worden opgevolgd.
3. Tot de mogelijke sancties behoort:
a) tijdelijke schorsing van het gebruik van het keurmerk gedurende 4 weken;
b) royement, waarbij het gebruik van het keurmerk permanent en met onmiddellijke ingang wordt ontzegd op straffe van een dwangsom van EUR 100,= per dag.
c) Digikeur kan juridische maatregelen nemen om de verwijdering van het keurmerk af te dwingen.
4. Blijvende ontzegging van het recht tot het gebruik van het keurmerk wordt door Digikeur genomen indien:
a) De ondernemer geen corrigerende maatregelen neemt;
b) de corrigerende maatregelen van de ondernemer niet afdoende zijn;
c) de termijn van schorsing is verlopen zonder corrigerende maatregelen;
d) de ondernemer zich bij herhaling niet aan de contractuele verplichtingen, de bepalingen en voorschriften van Digikeur houdt;
e) de gebruiker ophoudt te bestaan;
f) de ondernemer daar zelf om verzoekt of het contract opzegt;
5. Wanneer het recht tot het gebruik van het keurmerk blijvend wordt ontzegd zal Digikeur de ondernemer hiervan per e-mail of per brief op de hoogte stellen. 6. Digikeur is bevoegd om opgelegde sancties openbaar te maken. Van opgelegde sancties wordt de ondernemer op de hoogte gebracht via e-mail en zonodig per brief. Digikeur publiceert opgelegde sancties op haar website.


Artikel 5 - Contributie

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is een ondernemer vanaf het moment van acceptatie de contributie verschuldigd zoals vermeld op de website.
2. De ondernemer ontvangt bij aanvang van het eerste kwartaal waarin contributie is verschuldigd en steeds het jaar daarop, zolang de overeenkomst voortduurt, telkens een factuur voor de contributie over twaalf maanden.
3. Contributie wordt in beginsel via doorlopende automatische incasso geÔnd, vooraf en per kwartaal.
4. Vanaf het moment van aanmelden tot aan het eerstvolgende kwartaal is een ondernemer geen contributie verschuldigd.
5. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, en ook na twee aanmaningen uitblijft, wordt de vordering, verhoogd met administratiekosten en wettelijke rente, overgedragen aan een incassobureau. De ten behoeve van de vordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de ondernemer.
6. Indien een ondernemer zijn betalingsplicht niet tijdig nakomt is Digikeur bevoegd om de overeenkomst te beŽindigen.


Artikel 6 - Gebruik keurmerk logo

1. Na acceptatie is een ondernemer gerechtigd om gebruik te maken van de keurmerk logo's die Digikeur ter beschikking stelt aan de ondernemer. Indien een keurmerk logo door Digikeur wordt aangepast is de ondernemer verplicht de gewijzigde versie over te nemen op eerste verzoek daartoe. De ondernemer is zich ervan bewust dat Digikeur als depothouder de eigenaar is van het keurmerk logo.
2. De ondernemer dient het keurmerk logo leesbaar, helder en op een prominente plaats op de website te plaatsen. Het is toegestaan om een keurmerk logo ook te gebruiken in publicaties of (marketing)uitingen anders dan op de website, zolang de relatie tussen de uiting en de website waarop het keurmerk logo wordt getoond duidelijk en identificeerbaar is. Het is niet toegestaan om het keurmerk logo op andere websites te tonen dan die welke zijn opgegeven bij aanmelding of in het keurmerk staan vermeld.
3. Het tonen van een keurmerk logo dient altijd vergezeld te gaan van een link naar de website van Digikeur, zodat een consument de authenticiteit ervan kan controleren.
4. Stichting Digikeur kan de ondernemer het gebruiksrecht van een keurmerk logo ontnemen indien sprake is van incorrect gebruik of ernstige en/of herhaalde niet naleving van de Gedragscode en/of de wet. Digikeur kan besluiten tot een tijdelijke schorsing voor de duur van de overtreding of, wanneer de overtreding (te) ernstig is, permanente ontzegging van het gebruiksrecht. Een tijdelijke schorsing kan geschieden nadat Digikeur de ondernemer per e-mail of andere schriftelijke wijze 24 uur de gelegenheid heeft gegeven te reageren en de aanbieder niet binnen deze termijn op afdoende wijze heeft gereageerd (weekend en feestdagen uitgezonderd).
5. De ondernemer is verplicht om in voorkomend geval binnen 48 uur na sommatie het keurmerk logo te verwijderen van de website op straffe van een dwangsom van EUR 100,= per dag. Stichting Digikeur kan juridische stappen nemen om verwijdering van het keurmerk logo af te dwingen, en kan in rechte onder meer schadevergoeding vorderen.


Artikel 7 - Overige verplichtingen

1. Elke ondernemer wordt geacht het keurmerk logo op de website te voeren, zulks met inachtneming van de aanwijzigen in artikel 6.
2. In voorkomend geval dient de ondernemer mee te werken aan het oplossen van klachten en geschillen zoals omschreven in artikel 8.
3. Indien de ondernemer de voorwaarden op de site wijzigt en deze van invloed kunnen zijn op het recht het logo te voeren dient de ondernemer Digikeur hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, zodat Digikeur een herbeoordeling kan uitvoeren.


Artikel 8 - Klachten en geschillen

1. Consumenten kunnen een klacht over een ondernemer indienen via de website. Elke klacht wordt opgenomen in de elektronische klachtenregistratie van Digikeur.
2. De ondernemer is verplicht mee te werken aan het oplossen van de klacht, en dient aanwijzigen van Digikeur hieromtrent binnen uiterlijk twee weken op te volgen.
3. Digikeur informeert de consument die een klacht heeft ingediend over de afhandeling van de klacht.


Artikel 9 - Ongeoorloofd gebruik

1. Bij gebleken ongeoorloofd gebruik waarschuwt Digikeur via e-mail. Indien nodig worden juridische stappen ondernomen.
2. Onder ongeoorloofd gebruik wordt mede verstaan het gebruik of de publicatie van een keurmerk logo zonder dat daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend door Digikeur, en/of het gebruik van het keurmerk op een wijze die niet overeenstemt met de daarvoor geldende voorschriften.


Artikel 10 - Wijzigingen voorwaarden en reglementen

1. Digikeur is bevoegd om de inhoud van voorwaarden en reglementen, waaronder inbegrepen de Gedragscode en de Algemene Voorwaarden, zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
2. Digikeur publiceert de gewijzigde voorwaarden of reglementen op haar website, zodat consumenten en ondernemers hiervan kennis kunnen nemen.
3. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of de Gedragscode geldt voor de keurmerkvoerders een overgangstermijn van 6 weken na publicatiedatum.

Versie 1.2, laatste wijziging: 31 maart 2013

Download hier de Algemene voorwaarden in PDF