Voorwaarden voor aanmelding

Om voor het webwinkel keurmerk in aanmerking te komen dienen webshops te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Plaatsing van het Digikeur webwinkel keurmerk
  • Naleven van onze gedragscode die is gebaseerd op de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving voor het kopen op afstand
  • Medewerking verlenen aan het oplossen van geschillen via een klachtencommissie. Deze commissie wordt voorgezeten door bestuursleden van Stichting Digikeur
  • Nakomen van de clientovereenkomst en de algemene voorwaarden
Komt u in aanmerking voor ons webwinkel keurmerk? Dan kunt u zich hier aanmelden!


Hoe keurt Digikeur webshops?

Digikeur beoordeelt webshops voordat het keurmerk wordt verleend. Tijdens de beoordeling wordt gecontroleerd of de webshop voldoet aan de wet 'Koop op afstand' en aan onze gedragscode. Vervolgens wordt de website gecontroleerd op correcte vermelding van alle bedrijfsgegevens en beschikbaarheid van algemene voorwaarden. Indien nodig wordt de webshop in de gelegenheid gesteld om verbeteringen door te voeren. Zijn er geen op- of aanmerkingen, dan komt de webshop direct in aanmerking voor het webwinkel keurmerk van Digikeur!


Kosten

Digikeur keurmerkvoerders betalen een contributie van € 29,00 (exclusief BTW) per kwartaal, het lopende kwartaal is zelfs gratis! Hiermee dekken wij onze onkosten en zorgen wij voor meer bekendheid van ons webwinkel keurmerk. Er is geen opzegtermijn of minimale looptijd, de overeenkomst is op elk gewenst moment opzegbaar. U kunt tot 5 webshops aanmelden onder dezelfde registratie.


Webwinkel keurmerk

Aangesloten keurmerkvoerders worden middels klachtenregistratie getoetst op het naleven van onze gedragscode. Hiermee is de kwaliteit van het webwinkel keurmerk gewaarborgd. Indien een webshop aantoonbaar onwillig is en/of vaststaat dat een webshop niet volgens onze gedragscode heeft gehandeld, zal Digikeur de webshop schorsen en/of het recht tot het gebruik van het webwinkel keurmerk met onmiddellijke ingang ontzeggen.
webshop-keurmerk